تاریخ غذا نوع
1398/9/10
غذای نوع 1 : خورشت مسما مرغ بادمجان
ناهار
1398/9/11
غذای نوع 1 : عدس پلو
ناهار
1398/9/12
غذای نوع 1 : چلوکباب کوبیده
ناهار
1398/9/13
غذای نوع 1 : خوراک شنیسل مرغ
ناهار
1398/9/16
غذای نوع 1 : چلو جوجه کباب
ناهار
1398/9/17
غذای نوع 1 : ماکارانی
ناهار
1398/9/18
غذای نوع 1 : چلو خورشت کرفس
ناهار
1398/9/19
غذای نوع 1 : خوراک شنیسل مرغ
ناهار
1398/9/20
غذای نوع 1 : عدس پلو
ناهار
1398/9/23
غذای نوع 1 : چلوکباب کوبیده
ناهار
1398/9/24
غذای نوع 1 : ماکارانی
ناهار
1398/9/25
غذای نوع 1 : چلو خورشت قورمه سبزی غذای نوع 2 : چلو خورشت فسنجان
ناهار
1398/9/26
غذای نوع 1 : لوبیا پلو
ناهار
1398/9/27
غذای نوع 1 : خوراک شنیسل مرغ
ناهار