تاریخ غذا نوع
1398/2/11
غذای نوع 1 : استانبولی پلو غذای نوع 2 : شیوید پلو
ناهار