تاریخ غذا نوع
1397/10/11
غذای نوع 1 : میکس کشک بادمجان و اسپاگتی
ناهار
1397/10/12
غذای نوع 1 : چلو جوجه کباب غذای نوع 2 : استانبولی پلو
ناهار
1397/10/15
غذای نوع 1 : عدس پلو غذای نوع 2 : استانبولی پلو
ناهار
1397/10/16
غذای نوع 1 : چلوکباب لقمه
ناهار
1397/10/17
غذای نوع 1 : لوبیا پلو غذای نوع 2 : آب گوشت
ناهار
1397/10/18
غذای نوع 1 : خوراک چیکن مرغ غذای نوع 2 : شنیتسل مرغ
ناهار
1397/10/19
غذای نوع 1 : چلو خورشت قیمه غذای نوع 2 : چلو خورشت کرفس
ناهار
1397/10/22
غذای نوع 1 : زرشک پلو با مرغ
ناهار
1397/10/23
غذای نوع 1 : چلوکباب لقمه
ناهار
1397/10/24
غذای نوع 1 : میکس کشک بادمجان و اسپاگتی
ناهار
1397/10/25
غذای نوع 1 : چلو جوجه کباب غذای نوع 2 : خوراک دنده کباب
ناهار
1397/10/26
غذای نوع 1 : سبزی پلو تن ماهی غذای نوع 2 : سبزی پلو با گوشت
ناهار
1397/10/29
غذای نوع 1 : استانبولی پلو غذای نوع 2 : شوید پلو با لوبیا چشم بلبلی
ناهار
1397/10/30
غذای نوع 1 : چلو جوجه کباب
ناهار
1397/11/1
غذای نوع 1 : چلو خورشت قیمه غذای نوع 2 : چلو خورشت فسنجان
ناهار
1397/11/2
غذای نوع 1 : خوراک چیکن مرغ غذای نوع 2 : شنیتسل مرغ
ناهار
1397/11/3
غذای نوع 1 : خورشت مسما مرغ بادمجان
ناهار