تاریخ غذا نوع
1397/12/11
غذای نوع 1 : زرشک پلو با مرغ
ناهار
1397/12/12
غذای نوع 1 : میکس ماکارونی و جغور بغور
ناهار
1397/12/13
غذای نوع 1 : چلو خورشت قورمه سبزی غذای نوع 2 : چلو خورشت فسنجان
ناهار
1397/12/14
غذای نوع 1 : چلوکباب لقمه
ناهار
1397/12/15
غذای نوع 1 : چلوخورشت مسما بادمجان
ناهار