تاریخ غذا نوع
1398/10/14
غذای نوع 1 : چلو جوجه کباب
ناهار
1398/10/15
غذای نوع 1 : چلوکباب کوبیده
ناهار
1398/10/16
غذای نوع 1 : خوراک ساندویچ
ناهار
1398/10/17
غذای نوع 1 : چلو خورشت قورمه سبزی غذای نوع 2 : چلو خورشت قیمه
ناهار
1398/10/18
غذای نوع 1 : استانبولی پلو
ناهار
1398/10/21
غذای نوع 1 : استانبولی پلو
ناهار
1398/10/22
غذای نوع 1 : خوراک شنیسل مرغ
ناهار
1398/10/23
غذای نوع 1 : چلوکباب کوبیده
ناهار
1398/10/17
غذای نوع 1 : خوراک مرغ
ناهار
1398/10/25
غذای نوع 1 : سبزی پلو تن ماهی
ناهار
1398/10/28
غذای نوع 1 : چلوکباب مکزیکی
ناهار
1398/10/29
غذای نوع 1 : چلو خورشت قیمه غذای نوع 2 : چلو خورشت کرفس
ناهار
1398/10/30
غذای نوع 1 : عدس پلو غذای نوع 2 : لوبیا پلو
ناهار
1398/11/1
غذای نوع 1 : خوراک دنده کباب
ناهار
1398/11/2
غذای نوع 1 : میکس کشک بادمجان ، جغوربغور ، ماکارونی
ناهار