جهت مشاهده برنامه  پاییزانه  کلاس سوم تلاش روی دکمه مقابل کلیک کنید.

 

جهت مشاهده برنامه  پاییزانه کلاس سوم کوشش روی دکمه مقابل کلیک کنید.

جهت مشاهده برنامه   پاییزانه  کلاس چهارم فجر روی دکمه مقابل کلیک کنید.

جهت مشاهده برنامه   پاییزانه  کلاس چهارم نصر روی دکمه مقابل کلیک کنید.

جهت مشاهده برنامه  پاییزانه کلاس پنجم ایمان روی دکمه مقابل کلیک کنید.

جهت مشاهده برنامه  پاییزانه کلاس پنجم ایثار روی دکمه مقابل کلیک کنید. 

 

جهت مشاهده برنامه  پاییزانه  کلاس پنجم احسان روی دکمه مقابل کلیک کنید.

 

جهت مشاهده برنامه پاییزانه کلاس ششم میعاد روی دکمه مقابل کلیک کنید.

جهت مشاهده برنامه پاییزانه کلاس ششم میثاق روی دکمه مقابل کلیک کنید.

  جهت مشاهده برنامه پاییزانه کلاس ششم میزان روی دکمه مقابل کلیک کنید.