تقویم اجرایی به صورت سالانه

سوم تلاش

سوم کوشش

پایه چهارم

پایه پنجم

پایه ششم