دوره اول : ذهن آگاهی

مدرس : جناب آقاي دکتر میرزاآقاسی              

طول دوره : 8 جلسه

زمان برگزاري : پنج شنبه ها ساعت 8 تا 9:30

معرفی دوره :

ذهن آگاهی به زبان ساده به معناي آگاه بودن از افکار، رفتار، هیجانات و احساسات است و شکل خاصی از توجه محسوب می شود که در آن دو عنصر اساسی حواس جمع بودن و بیداري صد درصد و آگاه بودن نسبت به همه رخ دادهایی که همین الان در اطراف ما و همین طور درون بدن ما در حال اتفاق افتادن هستند، وجود دارد به این شکل که هیچ گونه قضاوت یا پیش داوري نسبت به درست و نادرست بودن اتفاقات، این بیداري و حواس جمعی و آگاهی ما را تحت تاثیر قرار ندهد .

ذهن آگاهی عاملی زیربنایی مهم براي رسیدن به رهایی است؛ زیرا روشی موثر وقوي براي خاموش کردن و توقف فشارهاي دنیا و یا فشارهاي ذهنی خود فرد میباشد ..

انسان براي آرامش و دور کردن نگرانی ها و اضطراب ها لازم است تا با جریان مستمر و لحظه به لحظه زندگی رابطه اي عمیق و واقع گرایانه بر قرار کند . نمود عملی این مفهوم را برخی با تمرین هاي همراه با تمرکز و دقت کردن به حواس 

پنجگانه در درك عمیق و با آرامش لحظه ها و لذت ها توصیه می کنند . به طور مثال غذا خوردن آهسته و تلاش و تمرکز براي درك مزه ها، تمرکز بر تنفس و درك عمیق دم و باز دم، تمرکز و آرامش دوره اي در طی روز، یادآوري آن چیزهایی که

از آن برخوردار هستیم ( به تعبیري دیگر، یادآوري نعمتهایی که خداوند به ما داده است ) از مصادیق تمرین هایی است که در این زمینه توصیه شده است .

یکی از ویژگی هاي انسان موفق کسب مهارت هاي لازم براي مدیریت بر خو د رفتار، هیجان، ذهن و ...) است . با توجه به مشغله هاي مختلف روزمره، نشخوارهاي فکري مداوم و شرایط پر استرسی که پیرامون اکثریت ما وجود دارد ، اهمیت 

مدیریت کردن بر ذهن بیش از پیش نمایان می شود .

اگر بخواهیم از منظر تحقیقات علمی به ذهن آگاهی نگاه کنیم باید بگوییم که در حال حاضر بسیاري از روانشناسان از ذهن آگاهی به عنوان یک ابزار غیر دارویی بسیار کارآمد، براي کاهش استرس و اضطراب استفاده می کنند . همچنین پژوهش 

هاي اخیر نشان داده که ذهن آگاهی می تواند در درمان بسیاري از مشکلات جسمی، روانی ، ذهنی و دردهاي مزمن و استرس تاثیري فوق العاده داشته باشد . در مجموع می توان گفت هر چه انسان بیدارتر و هوشیارتر باشد و حواسش نسبت 

به اتفاقات جاري و اکنون زندگی اش جمع تر باشد ذهن آگاه تر است و پاسخ هایش به تحریکات زندگی خردمندانه تر و مؤثرتر و آرامش و اطمینان قلبی او بیشتر است .

 

دوره دوم : تربیت جنسی نوجوانان ( بلوغ)

مدرس : جناب آقاي دکتر میرزاآقاسی

طول دوره : 8 جلسه

زمان برگزاري : پنج شنبه ها ساعت 10 تا 11:30

 

معرفی دوره :

دوره نوجوانی از بحرانی ترین دوره ها است . سن نوجوانی، زمان دلبستگی هاي بزرگ و اندیشه دربارة آن ها است . تأثیرات نیرومند احساسات مربوط به تمایلات جنسی،جاي بسیاري از تصورات و مفاهیم ذهنی را می گیرد، آثار دلبستگی جنسی در

رفتار آنان آشکارا منعکس می شود، معمولاًجوانان مهربان، دلسوز و دقیق که به تأثیرات و اضطرابات جنسی متمایل شده اند نسبت به اطرافیان، کینه جو، عصبانی و بی عاطفه می شوند، و این تحولات ممکن است در نتیجه عدم ارضاي جنسی و

فقدان اقدامات لازم از قبیل : ورزش، کار، گردش، یا سیري بیش از حد جنسی باشد، مسلم است که طبیعت نوجوانان دردوره بلوغ جنسی تغییر می یابد، آنها بیشتر عصبانی و سرکش می شوند و این تغییرات با ظهور میل جنسی اعم از امیال

ارضا شده یا نشده در برخی از آن ها آشکار است .

بسیاري از والدین گمان می کنند که آموزش مسائل جنسی را می توان در گفت وگویی کوتاه و در یک مرحله خلاصه و بازگو کرد . اما باید بدانید ارائه آگاهی هاي جنسی به فرزندان باید آرام آرام و از دوران کودکی و به تناسب سن

فرزند در اختیارش قرار گیرد . متخصصین در این رابطه می گویند : وقتی نوجوانی در مورد این مسائل از والدین خود پرسشی دارد، والدین همجنس باید بدون نگرانی و خجالت، با ظرافت به گفته هاي نوجوان گوش داده و نه آن را انکار کنند و

نه به آن دامن زنند؛ بلکه پاسخی منطقی دهند . لازم است بدانید شرم و حیاي نابجاي والدین در حین پاسخ به سوالات جنسی نوجوان موجب خجالت فرزند و مانع ادامه پرسش و پاسخ می شود . در این دوره با نگرشها و روش هاي برخورد با

مسئله ي بلوغ بیشتر آشنا شده و می آموزیم چگونه به سؤالات فرزندانمان پاسخ دهیم .

مقدماتی TA دوره سوم : تحلیل رفتار متقابل

مدرس : جناب آقاي دکتر میرزا آقاسی

طول دوره : 8 جلسه

زمان برگزاري : دوشنبه ها ساعت 8 تا 9:30

معرفی دوره :

یک تئوري روان شناسی Transactional Analysis (TA) تحلیل رفتار متقابل یا است که توسط دکتر اریک برن در سال 1950 میلادي ارایه گردید و به لحاظ کاربرد آن در حل مشکلات احساسی و رفتاري، مورد قبول جامعه روان شناسی قرار گرفته و

تدریجاً در زمینه هاي مشاوره، روان کاوي، گروه درمانی، مدیریت، جامعه شناسی، توسعه سازمانی و آموزش، نظریه هاي جدیدي ارایه نموده و گسترش پیدا کرده است . پیچیدگی در مفاهیم، تخصصی بودن و زمان طولانی درمان در دیگر روش هاي روان درمانی باعث شد تا تحلیل رفتار متقابل با مفاهیم اساسی و واژه هاي ساده سریعاً جایگزین روش هاي روان درمانی قدیمی گردید . به همین جهت تحلیل رفتار متقابل

عمومیت یافته و هر جا که انسان ها حضور داشته و با یکدیگر ایجاد رابطه می نمودند کاربرد عملی پیدا کرد و ابزاري براي تغییر و حل مشکلات قرارگرفت . تحلیل رفتار یک مکتب علمی کاربردي می باشد که در آن از به کار بردن مفاهیم پیچیده اجتناب

شده است و نظریات آن به صورتی مطرح شده اند که به راحتی می توان آنها را مشاهده و تجربه نمود .

در تحلیل رفتار متقابل نقش محیط و ارتباط اجتماعی از اهمیت فراوانی برخوردار است با این حال نهایتاً افراد خود مسؤول زندگی و رفتار خود هستند و فرد باید این مسؤولیت را پذیرا باشد و به نقش خود در زندگی بیشتر از هر عامل دیگري توجه

نماید .

تحلیل رفتار متقابل به روابط و مشکلات درونی شخص و رابطه انسان ها با یکدیگر توجه خاصی دارد و اعتقاد بر این است که اگر افراد با یکدیگر روابط سالم، صمیمانه و صادقانه داشته باشند و آن را جایگزین روابط مخرب، منفی و تحقیر آمیز نمایند قادر

خواهند بود که از فشار هاي روانی خود و دیگران بکاهند و از زندگی لذت بیشتري ببرند .

تحلیل رفتار متقابل در عین سادگی این توانایی را دارد تا افکار و احساسات پیچیده، سردرگم و پریشان شخص را سامان بخشد تا فرد با تفکیک و سازماندهی افکار و احساسات، شناخت بهتري از خود به دست آورد و در نتیجه با آگاهی بیشتر به نقاط

ضعف و قدرت خود، رفتارهاي سالم و سازنده اي را اختیار نمایند، انسان را توانمند می سازد که در بحران هاي روحی - روانی خود قادر به تجزیه و تحلیل مشکل و حل آن باشد . همچنین تحلیل رفتار متقابل این امکان را فراهم می آورد که ساختار شخصیت

را به صورت نمودارهاي شخصیتی ترسیم نمود، به طوري که هر فرد آشنا با این روش با دیدن نمودار می تواند به ساختار شخصیتی و روابط متقابل فردي که نمودار آن ثبت شده پی ببرد .

امروزه متخصصین تحلیل رفتار متقابل می توانند ادعا کنند که با استفاده از روش هاي کاربردي و زبان تازه اي که براي روان شناسی ابداع شده دامنه آن به علوم اجتماعی،آموزشی، مدیریت منابع انسانی، ساختارهاي سازمانی، روانکاوي و گروه درمانی کشیده شده است . بدین ترتیب پویایی تئوري تحلیل رفتار آن را متمایز از دیگر مکاتب قرار داده است .

اساس نظریه اولیه تحلیل رفتار متقابل، بر پایه حالت هاي شخصیتی ارایه گردیده،معرفی « کودك » و « بالغ » ، « والد » اریک برن این حالت هاي شخصیتی را در سه بخش نمود که شامل نوعی نظام به هم پیوسته فکر کردن، احساس کردن و رفتار کردن

است؛ در مرحله دوم و در تکامل نظریه، تحلیل رفتار متقابل یعنی رابطه بین افراد مورد توجه و بررسی قرار گرفت و براساس واکنش هاي همزمان روانی و اجتماعی وتبادل رابطه هاي متقابل طبقه بندي و ارایه گردید . در مرحله سوم با مشاهده رابطه هاي پنهان و دو سطحی در ارتباط هاي متقابل، بازي هاي روانی که بین افراد در جریان است کشف گردید و پیش بینی نتیجه نهایی

این گونه بازي هاي روانی مشخص و تعریف شد . چهارمین مرحله رشد و تکمیل نظریه تحلیل رفتار متقابل، تحلیل زندگی نامه یا

نمایش نامه زندگی است که به بازي هاي روانی مشابهی که مردم بارها آن را تکرار می کنند می پردازد . این طرح کلی، شیوه زندگی افراد را تعیین می نماید و ساختار نمایش نامه زندگی هر کس را مشخص می کند . با دستیابی به نظریه تحلیل رفتار متقابل می توان به شناخت مشکلاتی که در افرادموجب عدم تعادل در ساختار شخصیت و ارتباط با دیگران و تکرار بازي هاي روانی و

نمایش نامه زندگی می گردد دست یافت و راه کارهاي تغییر و درمان آنها را کشف وارایه نمود .

درمانگرهاي نوگرا در تحلیل رفتار متقابل، با ارایه نظریه ها و روش هاي جدید و اقتباس از نظریه هاي دیگر، به نوعی مکتب روانی درمانی اقتضایی دست یافتند که در درمان وتغییر رفتار بسیار مؤثر و کار آمد بوده است . اصلی ترین کاربرد تحلیل رفتار متقابل در انسان ها، ایجاد شناخت رفتاري، احساسی وذهنی است که سه جنبه مهم شخصیت است . با کمک تحلیل رفتار و به منظور کسب

معرفت از شخصیت بالقوه و کشف جایگاه واقعی خویشتن، تغییر در ساختار شخصیتی کاملاً امکان پذیر می گردد .

در تحلیل رفتار متقابل هرتغییر رفتاري یا احساسی در مرحله اول با بینش منطقی شروع می گردد که در واقع شناخت مجموعه نقاط ضعف و قوت رفتار، تفکر و یا احساس فرد است و پس از پذیرش منطقی آن، توسط حالت هاي شخصیتی، درك احساسی جهت تغییر نهایی حاصل می شود . مهم ترین عوامل کمک کننده براي قبول و پذیرش تغییر در نظریه تحلیل رفتار متقابل شفاف بودن، عامل بودن؛ و انعقاد قرار داد براي تغییر در خویشتن است که قرار داد توسط خود درمان جو و یا بین او و درمانگر تعیین می شود .

سطح دو TA دوره ي چهارم : تحلیل رفتار متقابل

مقدماتی شرکت کرده اند . TA * نکته : این دوره مختص افرادي است که در دوره ي

مدرس : جناب آقاي دکتر میرزاآقاسی

طول دوره : 8 جلسه

زمان برگزاري : چهارشنبه ها ساعت 8 تا 9:30

معرفی دوره :

مقدماتی . TA توضیحات منطبق با دوره ي

دوره پنجم : تربیت جنسی کودکان

مدرس : سرکار خانم دکتر قدرتی

طول دوره : 5 جلسه

زمان برگزاري : سه شنبه ها ساعت 8 تا 9:30

معرفی دوره :

پاسخ به کنجکاوي هاي جنسی کودکان همیشه یکی از مشکلات والدین می باشد . با توجه به فرهنگ بومی ما این پاسخ ها داراي طیف وسیعی می باشد و از پاسخ هاي بی ربط تا پاسخی که بیش از فهم کودکان است را دربرمی گیرد .

مادر ، پدر و اعضاي تعیین کننده ي خانواده نقشی موثر در پرورش رفتارهاي جنسی سالم فرزندانشان به عهده دارند . آموزش هاي زود هنگام و ناشیانه ي مسایل جنسی به کودکان و نوجوانان گاه آنان را چنان دچار دلهره و اضطراب می کند که اصول بهداشت روانی خانواده را خدشه دار می سازد .

متاسفانه برخی از والدین و مربیان، نسبت به این امر دچار نوعی کج بینی هستند و این موضوع را همچون تابویی می دانند که نباید به آن نزدیک شد . همین نگرش موجب بروز مشکلات فراوانی می شود که در برهه اي از زمان می توان به سادگی آن را حل کرد . در نظام آموزشی ما متاسفانه آموزش مسائل جنسی به دلایل مختلفی

مورد غفلت قرار می گیرد و کودکان با دانشی که از همسالان یا رسانه هاي جمعی بدست می آورند، دانش شان را در این زمینه افزایش می دهند ! این موضوع ضرورت پرداختن اولیا به این موضوع را افزایش می دهد .

ما در این دوره سعی خواهیم کرد والدین را با اصول و مبانی تربیت جنسی آشنا نموده و روشهاي درست براي پاسخگویی به سوالات جنسی فرزندان را آموزش دهیم .

 

دوره ششم : مشکلات شایع دوران کودکی

مدرس : سرکار خانم دکتر قدرتی

طول دوره : 5 جلسه