ارزیابی کارکنان (فرم۱)

مربوط به ماه *

نام و نام خانوادگی *


میزان اشراف به کار محول شده *

توضیح فعالیت‌های انجام شده در خصوص اشراف به کار محول شده *

مستندسازی فعالیتها (فیلم، عکس، . . .) *

فعالیت‌های انجام شده در خصوص مستندسازی فعالیتها *

میزان استفاده از جریان فنآوری اطلاعات (نرمافزار یکپارچه، آموزشی و . . .) *

شرح فعالیت‌های انجام شده در خصوص استفاده از جریان فنآوری اطلاعات *

حضور به موقع، منظم و فعال در جلسات، اردوها و فعالیتهای محول شده *

توضیحات مربوط به نظم و فعالیت *

تعامل گروهی با سایر افراد مدرسه *

توضیحات تعامل گروهی با سایر افراد مدرسه *

میزان توجه و التزام به فعالیتهای پرورشی *

توضیحات مربوط به توجه و التزام به فعالیت‌های پرورشی *

میزان توجه به خلاقیت در سازمان *

فعالیت‌های انجام شده در خصوص توجه به خلاقیت در سازمان *

میزان توجه به فرآیند مشاوره (ارجاع، انجام و . . .) *

توضیحات توجه به فرآیند مشاوره *

میزان مقبولیت و نفوذ در بین دانش‌آموزان *

توضیحات مربوط به مقبولیت و نفوذ در بین دانش‌آموزان *

رعایت نظم و انضباط اداری، ورود و خروج به موقع، هماهنگی در مرخصی و تأخیرو . . . *

رعایت سلسله مراتب اداری و توجه به جایگاه افراد در سیستم و رعایت حریم کاری *

میزان دلسوزی، سختکوشی، تعهد کاری، مسئولیت‌پذیری و جدیت در کار *

انعطافپذیری، خویشتنداری و تسلط بر رفتار *

میزان اهتمام و گذاشتن وقت برای فعالیت‌های خارج از ساعات اداری (اردوها، جلسات و برنامه‌های جنبی) *

توضیحات مربوط به میزان اهتمام برای فعالیت‌های خارج از ساعات اداری *

تعامل و هماهنگی با مسئول ذیربط *

تعامل و هماهنگی با مدیریت *